Szak- és felnőttképzés (OKJ)

Ebben a kategóriában felnőtt- és szakképzések tömkelege várja a tanulni vágyókat. Képzéseink között az egészségügyi és szociális területen elhelyezkedni akarók találhatnak számukra megfelelő tanfolyamokat, melyek egészségügyi szakasszisztens, fogtechnikus, gyermekgondozó-nevelő, gyógyszertári asszisztens, masszőr, rehabilitációs szakember, szociális gondozó, és számos egyéb, a szektorba tartozó foglalkozás terén nyújthatnak segítséget az elhelyezkedésben.

 • Ápoló

  A szakmai felkészítő képzés célja: A szociális gondozó és ápoló végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat. Felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit. Fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez. Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  2007 Kapos Felnőttképző Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szociális gondozó és ápoló

  A szociális gondozó és ápoló képzésünk során mindenre kiterjedő szakmai tudást szerezhet, hogy képes legyen az ápolási és gondozási feladatok ellátására, fekvő és járó betegek esetén. Munkája során fel tudja mérni a fogyatékos és/vagy idős emberek sajátos szükségleteit és eszerint végzi tevékenységét. A képzési ár és az indulási időpont változásának ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tanfolyam.hu - út a tudáshoz Miskolc Érdeklődjön az intézménynél 150.000 Ft
  /tanfolyam díja
  képzés részletei
 • Gyógyszertári asszisztens

  A gyógyszertári asszisztens képzésünk során mindenre kiterjedő szakmai tudást szerezhet, hogy képes legyen az elsajátított ismeretek birtokában laboratóriumi munkákban, gyógyszerkészítéseknél segédkezni, gyógyszerformákat önállóan kialakítani és részt vegyen ügyviteli, készletetési feladatokban is. A képzési ár és az indulási időpont változásának jogát ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tanfolyam.hu - út a tudáshoz Miskolc 2015.05.30 119.500 Ft
  /tanfolyam díja
  képzés részletei
 • Ápoló

  Az ápolóképzés célja olyan holisztikus szemléletű, a tudomány mindenkori szintjének megfelelő szakemberek képzése, akik maradéktalanul elvégzik az ápolási/gondozási feladatokat, segítik a különböző életkorú betegek és egészséges emberek szükségleteinek kielégítését rászorultságuk mértékében.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Asszisztens (Gyógyszertári asszisztens)

  Szakmai alapozó, felkészítő és kompetencia fejlesztő jellegű képzés. A képzés célja többek között a gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket gyakorolása, az áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel. A szakképesítéssel rendelkező képes, laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni, gyógyszerkészítésnél segédkezni, a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  2007 Kapos Felnőttképző Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ápoló (Szociális gondozó és ápoló Miskolc)

  Szociális gondozó és ápoló képzés Miskolc A szakmai felkészítő képzés célja: A szociális gondozó és ápoló végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat. Felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit. Fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez. Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  2007 Kapos Felnőttképző Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Asszisztens (Gyógyszertári asszisztens Miskolc)

  Szakmai alapozó, felkészítő és kompetencia fejlesztő jellegű képzés. A képzés célja többek között a gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket gyakorolása, az áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel. A szakképesítéssel rendelkező képes, laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni, gyógyszerkészítésnél segédkezni, a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  2007 Kapos Felnőttképző Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ápoló

  A kép­zés cél­ja az ápo­ló szak­ké­pe­sí­tés mun­ka­te­rü­le­té­hez tar­to­zó kom­pe­ten­ci­ák el­sa­já­tí­tá­sa, szé­les­kö­rű el­mé­le­ti is­me­re­tek­kel és gya­kor­la­ti ké­pes­sé­gek­kel, kész­sé­gek­kel ren­del­ke­ző szak­em­ber kép­zé­se, hi­te­les kom­mu­ni­ká­ci­ót foly­tat be­teg­gel, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Folyamatosan 270.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
 • Sür­gős­sé­gi szak­ápo­ló

  A sürgősségi szakápoló a szakképzés után orvosi írányítással do­ku­men­tál­ja a vizs­gá­la­ti ered­mé­nye­ket, ke­ze­lés és gyógy­sze­re­lést, vé­nát biz­to­sít, ar­té­ri­ás vér­gáz mé­ré­sé­hez min­tát vesz, gyógy­sze­rel. Ön­ál­ló­an osz­tá­lyoz­za a sür­gős­sé­gi egy­ség­be ér­ke­ző be­te­gek ál­la­po­tát ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Folyamatosan 275.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
 • On­ko­ló­gi­ai szak­ápo­ló

  Az onkológiai szakápló kép­zés cél­ja olyan felelősségteljes szak­em­be­rek kép­zé­se, akik el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti fel­ké­szült­sé­gük birtokában részt vesznek a su­gár­te­rá­pi­ás osz­tá­lyok fel­épí­té­sé­nek, mű­kö­dé­sé­nek is­me­re­té­ben az on­ko­ló­gi­ai szak­el­lá­tás­ban és az on­ko­ge­ne­ti­kai ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Érdeklődjön az intézménynél 245.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
 • Pszi­chi­át­ri­ai szak­ápo­ló

  A pscichiátriai szakápló kép­zés cél­ja olyan szak­em­be­rek kép­zé­se, akik szak­or­vo­si irá­nyí­tás­sal, gyó­gyí­tó csa­pat tag­ja­ként, el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dá­su­kat ka­ma­toz­tat­va vég­zik te­vé­keny­sé­gü­ket a be­te­gek gyó­gyu­lá­sa ér­de­ké­ben. Mun­ka­te­rü­le­te nagy be­le­ér­ző ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Érdeklődjön az intézménynél 245.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
 • Gyógy­szer­tá­ri asszisz­tens

  A gyógyszertári asszisztens kép­zés cél­ja olyan szak­em­ber kép­zé­se, aki a gyógy­szer­el­lá­tás va­la­mennyi te­rü­le­tén gyógy­sze­rész irá­nyí­tá­sa és el­len­őr­zé­se mel­lett gyógy­szer-gaz­dál­ko­dá­si te­en­dők, szak­mai és gaz­da­sá­gi, ügy­vi­te­li te­en­dők el­lá­tá­sa, a gyógy­szer­ké­szí­tés egyes ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Folyamatosan 216.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
 • első
 • elöző
 • 1
 • következő
 • utolsó
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!